Privecy & Policy

PHIÊN BẢN 1 NGÀY 12/04/2021

Chính sách bảo mật này (sau đây gọi tắt là “Chính sách bảo mật” hay “Chính sách”). Phạm vi áp dụng của Chính sách là tất cả các đối tượng sử dụng (sau đây gọi tắt là “Người dùng”) Ứng dụng di động My Finance (sau đây gọi tắt là “Ứng dụng di động”), website https://gulagi.com (sau đây gọi tắt là “Website”), không giới hạn ở các hình thức đăng ký sử dụng dịch vụ của Ivay, đăng ký thông tin và đăng ký tài khoản. Chính sách bảo mật được xây dựng nhằm cho người dùng biết được Ivay sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ, bảo mật và/hoặc xử lý dữ liệu mà người dùng đã cung cấp cho Ivay như thế nào, và chính sách này được xây dựng dựa trên quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo mật dữ liệu cá nhân. Bằng cách chọn xác nhận vào tiêu mục “Đồng ý điều khoản trong Chính Sách Bảo Mật” khi đăng ký sử dụng, đăng ký thông tin, đăng ký tài khoản trên Ứng dụng di động và/hoặc Website của Ivay, người dùng thừa nhận rằng đồng ý toàn bộ các điều khoản và điều kiện quy định tại Chính Sách Bảo Mật này và cho phép Ivay thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng như mô tả trong đây. Trong trường hợp từ chối Chính Sách Bảo Mật, người dùng có thể không tải xuống, không đăng ký vào Ứng dụng di động, hoặc không sử dụng các dịch vụ được cung cấp qua Website của Ivay. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này trước khi gửi/cung cấp bất kỳ thông tin nào cho Ivay hoặc khi được Ivay yêu cầu.

Điều 1. Thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi không lưu trữ thông tin người dùng, thông tin này sẽ được các bên cung cấp lưu trữ, chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin người dùng.

Điều 2. Bản nâng cấp, chỉnh sửa

Chúng tôi có thể cập nhật Điều Khoản và Điều Kiện này bất cứ lúc nào và sẽ tiến hành thông báo qua trang chủ, ứng dụng trên điện thoại di động hoặc thông báo về việc cập nhật Điều Khoản và Điều Kiện khi bạn đăng nhập hệ thống. Người dùng có thể xem thời điểm Điều Khoản và Điều Kiện này được cập nhật mới nhất bằng cách kiểm tra ngày “cập nhật mới nhất” được hiển thị ở đầu trang này. Những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực theo “ngày có hiệu lực” của Điều Khoản và Điều Kiện được đăng tải trên trang chủ, hoặc các ứng dụng trên điện thoại của Ivay, bằng việc chấp nhận thông báo và tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Điều Khoản và Điều Kiện có hiệu lực, người dùng đã đồng ý với các thay đổi của chúng tôi.

Điều 3. Giới hạn tiết lộ dữ liệu cá nhân

Tiết đối không tiết lộ trong tin cá nhân của người dùng.

Điều 4. Bảo mật, biện pháp, đảm bảo an toàn, an ninh

Các dữ liệu khách cung cấp sẽ được bảo mất bởi công nghệ của các bên cung cấp, chúng tôi không can thiệp vào các thông tin này.